Personlig assistance

En personlig assistent er en person, der hjælper en ansat eller en selvstændig med at udføre de opgaver, som personen med funktionsnedsættelsen ikke selv kan udføre i jobbet. Formålet med ordningen er, at personen med en funktionsnedsættelse ligestilles med andre beskæftigede.

Hvem kan få personlig assistance?

Ordningen henvender sig til personer, som på grund af et handicap eller en kronisk lidelse har en varig og betydelig funktionsnedsættelse. Funktionsnedsættelsen kan være fysisk eller psykisk.

Der kan være tale om medarbejdere i ordinær beskæftigelse eller fleksjob, samt personer i job med løntilskud eller virksomhedspraktik. Det kan også være selvstændigt erhvervsdrivende.

Vilkår

Personen med funktionsnedsættelse skal generelt kunne udføre de indholdsmæssige jobfunktioner selv. Den personlige assistent skal kun tage sig af afgrænsede opgaver.

Ved ansøgning om personlig assistance vil jobcenteret normalt indhente en udtalelse fra en læge om de helbredsmæssige forhold, der er årsag til funktionsnedsættelsen, herunder om lidelsen eller handicappet har varig karakter.

Personlig assistance kan som hovedregel bevilges op til max 20 timer om ugen. I helt særlige tilfælde kan der ydes støtte op til 37 timer om ugen.

Den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager en lønrefusion fra jobcenteret.

Som udgangspunkt kan en bevilling gives for et år ad gangen. På den måde bliver der taget højde for. om hjælpen stadig er den rigtige i forhold til det handicap, medarbejderen har.

Publiceret 13-05-2019