Personlig assistance

En personlig assistent er en person, der hjælper en ansat eller en selvstændig med at udføre de opgaver, som vedkommende med funktionsnedsættelsen ikke selv kan udføre i jobbet. Formålet med ordningen er, at én med funktionsnedsættelse ligestilles med andre beskæftigede.

Hvem kan få personligassistance?
Ordningen henvender sig til dig, som på grund af et handicap eller en kronisk lidelse har en varig og betydelig funktionsnedsættelse. Funktionsnedsættelsen kan være fysisk og psykisk.

Der kan være tale om medarbejdere i ordinær beskæftigelse eller fleksjob samt personer i job med løntilskud eller i virksomhedspraktik. Det kan også være selvstændigt erhvervsdrivende.

Vilkår:

  • Personen med funktionsnedsættelsen skal generelt kunne udføre de indholdsmæssige jobfunktioner selv. Den personlige assistent skal kun tage sig af afgrænsede opgaver.
  • Ved ansøgning om personlig assistance vil jobcentret normalt indhente en udtalelse fra en læge om de helbredsmæssige forhold, der er årsag til funktionsnedsættelsen, herunder om lidelsen eller handicappet har varig karakter.
  • Personlig assistance kan som hovedregel bevilges op til max. 20 timer om ugen. I helt særlige tilfælde kan der ydes støtte op til 37 timer om ugen. 
  • Den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager en lønrefusion fra jobcentret.
  • Som udgangspunkt kan en bevilling gives for et år ad gangen. På den måde bliver der taget højde for, om hjælpen stadig er den rigtige i forhold til det handicap, medarbejderen har.   

Publiceret 30-04-2018