Førtidspension

Det er kommunen, der bevilger førtidspension. Det vil sige, det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for af få bevilget førtidspension.

Det er en betingelse for at få bevilget førtidspension, at du har en varig nedsat arbejdsevne. Arbejdsevnen skal være nedsat i et omfang, der medfører, at du ikke vil være i stand til at forsørge dig selv ved et indtægtsgivende arbejde - herunder et fleksjob. 
Førtidspension kan først bevilges, når alle muligheder for at forbedre og udvikle arbejdsevnen har været forsøgt.

Der gælder særlige stramme regler for bevilling af førtidspension til personer under 40 år, idet disse personer som en altovervejende betingelse skal have deltaget i et såkaldt ressourceforløb forinden bevilling af førtidspension. I et ressourceforløb arbejdes der på at udvikle og forbedre arbejdsevnen.

Hovedreglen er, at du skal have dansk indfødsret og have fast bopæl i Danmark, for at der kan bevilges førtidspension.

Udbetaling Danmark
Pensionen udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler førtidspension, når du har fået den bevilget. Derfor er det Udbetaling Danmark, der skal kontaktes, hvis der er spørgsmål til din månedlige pensionsudbetaling.

 

Publiceret 24-03-2017